گواهی صلاحیت پیمانکاری

شبکه گستر فن آوا موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری شد

/post-7

شرکت شبکه گستر فن آوا موفق به اخذ گواهی تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی، پیشتیبانی و فنی مهندسی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.