خدمات

  • پرستاری دستگاه های کارتخوان بانکی
  • مهندسی تامین تجهیزات ICT
  • خدمات شبکه و زیرساخت
  • سرویس های IT سازمانی
  • پشتیبانی ماشین های اداری
  • ایمنی امنیتی
  • احداث جایگاه سوخت
  • دیسپچینگ جایگاه سوخت
  • سامانه جامع ارتباطی ICS