دفاتر و نمایندگی ها

شرکت شبکه گستر فن آوا در راستای ارائه خدمات مطلوب و ارتقای سطح پشتیبانی پروژه های ICT در سطح کشور، اقدام به راه اندازی دفاتر نمایندگی در سطح کشور نموده است. دفتر مرکزی شرکت شبکه گستر فن آوا در استان تهران قرار دارد.
استفاده از سرمايه انساني بومي و توجه به توانمندي آنها منجر به بهبود شاخص های کیفی ارائه خدمات شرکت شبکه گستر فن آوا شده است.